Doelstelling

Het bevorderen van de instandhouding van het categoriaal gymnasium in het algemeen en van het Vossius Gymnasium in het bijzonder.
Het bevorderen van de onderlinge banden tussen het Vossius gymnasium, oud-leerlingen en oud-medewerkers.
Het werven van fondsen ter financiering van bovengenoemde projecten en zaken (bijvoorbeeld op ICT-gebied) die de overheid onvoldoende subsidieert.

De bekostigingsstructuur voor het voortgezet onderwijs in Nederland kent knelpunten, maar is vooral krap voor categorale scholen. Ten opzichte van andere schooltypen heeft een gymnasium extra kosten vanwege het grote aantal leerlingen dat examen wil doen in extra vakken buiten het verplichte curriculum, een relatief hoog aantal excursies en het uitgebreide aanbod van activiteiten buiten de lessen om. Deze extra's zijn essentieel om het gymnasiumonderwijs in de juiste vorm te kunnen aanbieden.

De stichting stelt zich in de eerste plaats ten doel fondsen te werven om deze extra's mogelijk te maken, omdat de stichting activiteiten ondersteunt die buiten de normale organisatie en subsidiëring van hogere of lagere overheden vallen.

De stichting streeft ernaar zo goed mogelijke contacten te onderhouden met regionale clusters van bedrijven en instanties. Ook ouders spelen een belangrijke rol, vaak hebben zij vanuit hun privé-situatie relaties die van betekenis kunnen zijn om het doel van goed gymnasiumonderwijs te realiseren.

Om de onderlinge banden tussen het Vossius Gymnasium, oud-leerlingen en oud-personeelsleden te bevorderen zal de stichting zich sterk maken voor het aanleggen en onderhouden van databestanden en zal zij activiteiten voor oud-leerlingen en oud-collega's ondersteunen. De op deze wijze opgedane kennis zal door de stichting worden uitgewisseld en verder ontwikkeld.

De doelstellingen van de Stichting Vrienden van het Vossius zijn vastgelegd in de statuten. Deze liggen ter inzage bij het secretariaat en zijn ook op de website te lezen.