Doelstelling

De doelstelling is als volgt omschreven.

  1. Het bevorderen van het behoud van categorale gymnasia in het algemeen en van het Vossius gymnasium in het bijzonder.
  2. Het bevorderen van de onderlinge banden tussen het Vossius gymnasium, oud-leerlingen en oud-medewerkers.
  3. Het werven van middelen om bovengenoemde projecten te financieren en zaken (bijvoorbeeld op ICT-gebied) die de overheid onvoldoende subsidieert.

De bekostigingsstructuur voor het voortgezet onderwijs in Nederland kent knelpunten, maar is met name voor categorale scholen erg krap. In verhouding tot andere schooltypes kent een categoraal gymnasium extra kosten door het grote aantal leerlingen dat buiten het verplichte programma in extra vakken examen wil afleggen, door de extra vakken die een leerling buiten het curriculum wil volgen, door een relatief hoog aantal excursies en door een uitgebreid aanbod aan activiteiten buiten de lessen. De genoemde extra’s zijn essentieel om categoraal gymnasiumonderwijs in de juiste vorm aan te kunnen bieden. De stichting stelt zich primair ten doel fondsen te werven om deze extra’s mogelijk te blijven maken, want met behulp van het haar ter beschikking gestelde vermogen maakt de stichting activiteiten mogelijk die buiten de normale organisatie en subsidie van hogere of lagere overheden vallen.

De stichting richt zich er op zo goed mogelijk contacten te onderhouden met regionale clusters van bedrijven en instanties. Ook ouders spelen een belangrijke rol, vaak hebben zij vanuit hun privésituatie relaties die van betekenis kunnen zijn om het doel van goed gymnasiaal onderwijs te realiseren.

Ter bevordering van de onderlinge banden tussen het Vossius gymnasium, oud-leerlingen en oud-medewerkers zal de stichting zich sterk maken voor het opmaken en onderhouden van databestanden en zal de stichting activiteiten voor oud-leerlingen en oud-collega’s ondersteunen. Op eniger wijze vergaarde kennis zal door de stichting worden uitgewisseld en verder ontwikkeld.

De doelstelling van de stichting Vrienden van het Vossius is vastgelegd in de statuten. Deze liggen op het secretariaat ter inzage en zijn ook hier te lezen.