Privacyverklaring

1) Introductie

Inhoud van deze Privacyverklaring
Wij zijn de Stichting Vrienden van het Vossius Gymnasium (de ‘Stichting’). Wanneer u de diensten op onze website https://www.vriendenvanhetvossius.nl/ gebruikt en/of donateur bent, verwerkt de Stichting uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke wijze de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt. De actuele Privacyverklaring kunt u altijd vinden op onze website: https://www.vriendenvanhetvossius.nl/privacyverklaring/.

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). De contactgegevens van de Stichting zijn: Stichting Vrienden van het Vossius Gymnasium Messchaertstraat 1 1077 WS Amsterdamhttps://www.vriendenvanhetvossius.nl Voor al uw vragen omtrent privacy bij de Stichting, kunt u contact met ons opnemen via info@vriendenvanhetvossius.nl


2) Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens en doeleinden en grondslagen van de verwerking
De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens die worden verzameld per categorie van betrokkenen voor de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna in dit hoofdstuk omschreven. Het kan voorkomen dat de Stichting deze persoonsgegevens verder verwerkt voor andere doeleinden dan hierna omschreven, maar de Stichting doet dit enkel indien en voor zover de nieuwe doeleinden daarmee verenigbaar zijn. In dat geval zal de Stichting u daarover informeren voordat uw persoonsgegevens verder worden verwerkt.De Stichting gebruikt geen cookies op haar website en verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 

2.1.1) Verzenden nieuwsbrief

Persoonsgegevens – Wanneer u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief van de Stichting, dan verwerkt de Stichting de volgende persoonsgegevens:Voor- en achternaamE-mailadres

Doeleinden – De Stichting verwerkt deze persoonsgegevens om u op verzoek de nieuwsbrief te kunnen toesturen.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is toestemming.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelt de Stichting rechtstreeks bij u. De Stichting gebruikt geen andere bronnen om uw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven, tot zes maanden nadat u zichzelf heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. 

2.1.2) Diensten en wijzigingen

Persoonsgegevens – Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van de Stichting, waaronder het contact met u opnemen om u uit te nodigen voor activiteiten die verband houden met het Vossius Gymnasium of het u informeren over wijzigingen van deze diensten, dan verwerkt de Stichting de volgende persoonsgegevens:Voor- en achternaamEindexamenjaar Vossius GymnasiumGeboortedatumAdresgegevensE-mailadresDe verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om onze diensten te kunnen uitvoeren. Zonder deze gegevens kan de Stichting deze diensten niet aan u leveren.

Doeleinden – De Stichting verwerkt deze persoonsgegevens om de diensten aan u te kunnen leveren.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelt de Stichting rechtstreeks bij u. De Stichting gebruikt geen andere bronnen om uw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven, tot zes maanden nadat u zichzelf heeft uitgeschreven voor de diensten van de Stichting.

2.1.3) Donateurs

Persoonsgegevens – Wanneer u zich opgeeft als donateur van de Stichting, dan verwerkt de Stichting de volgende persoonsgegevens:Voor- en achternaamEindexamenjaar Vossius GymnasiumGeboortedatumAdresgegevensE-mailadresBankrekeningnummerDe verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om donateur te zijn van de Stichting. Zonder deze gegevens kunt u geen donateur zijn van de Stichting.

Doeleinden – De Stichting verwerkt deze persoonsgegevens om betalingen in het kader van donaties te kunnen verwerken en de bijbehorende dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Grondslag – De primaire wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst. Ook kan de Stichting gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Stichting, zoals het nakomen van de zorgplicht ten aanzien van donateurs en het tegengaan van fraude of ander onrechtmatig gedrag.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelt de Stichting rechtstreeks bij u. De Stichting gebruikt geen andere bronnen om uw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Financiële gegevens bewaart de Stichting vanwege de fiscale bewaarplicht gedurende zeven jaar nadat de donateur-relatie is beëindigd. Overige persoonsgegevens bewaart de Stichting niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven.


3) Recht van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie als deze verwerking gebeurt op grond van één van onze gerechtvaardigde belangen. De Stichting zal de verwerking van uw persoonsgegevens dan staken, tenzij het belang om uw gegevens te verwerken zwaarder weegt dan uw belangen of wanneer het belang van de Stichting belang verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, bijvoorbeeld de promotie van de diensten van de Stichting.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar  info@vriendenvanhetvossius.nl waarin u dit verzoek duidelijk omschrijft. Houd er rekening mee dat de Stichting eerst uw identiteit moet vaststellen voordat zij gehoor kan geven aan uw verzoek.


4) Overige rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

4.1 Recht op inzage
U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die de Stichting van u verwerkt, meer specifiek over de doeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers, de bewaartermijnen of de criteria om deze vast te stellen, en de bron van de persoonsgegevens.

4.2 Recht op rectificatie van gegevens en beperking van de verwerking
U heeft het recht om onjuiste gegevens die de Stichting van u verwerkt te laten rectificeren en om onvolledige gegevens door de Stichting te laten aanvullen. Verder heeft u in de volgende gevallen het recht, op uw verzoek, op beperking van de gegevensverwerking:Als u de juistheid van de gegevens betwist kunt u de Stichting verzoeken om de gegevensverwerking te beperken gedurende de periode waarin de Stichting de juistheid van de gegevens controleert; Als de verwerking onrechtmatig is en u verzoekt de Stichting om, in plaats van verwijdering van de gegevens, het gebruik van de gegevens te beperken; In het geval de Stichting persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nog wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens, en u in afwachting bent van antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde belangen van de Stichting zwaarder wegen dan uw belangen.

4.3 Recht op het verwijderen van gegevensIn de volgende gevallen heeft u mogelijk het recht om persoonsgegevens op uw verzoek door de Stichting te laten verwijderen:Als de Stichting de gegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verkregen;Als u uw toestemming heeft ingetrokken, voor zover uw gegevens op grond van toestemming worden verwerkt, en de Stichting ook geen andere rechtsgrond heeft om uw gegevens te verwerken;Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en de Stichting zelf geen zwaarder wegend belang heeft, of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketing doeleinden;Als de Stichting de persoonsgegevens moet verwijderen om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Stichting rust.Houd er rekening mee dat het bovenstaande niet in alle gevallen van toepassing is. De Stichting hoeft uw persoonsgegevens niet te verwijderen als deze nodig zijn voor, onder meer, de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

4.4 Recht om gegeven toestemming in te trekkenAls uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan heeft u het recht om de door gegeven toestemming in te trekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van toestemming geen invloed heeft op de gegevensverwerking die plaatsvond vóórdat u uw toestemming introk. U kunt alle hiervoor genoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@vriendenvanhetvossius.nl waarin u uw verzoek duidelijk omschrijft. Houd er rekening mee dat de Stichting eerst uw identiteit moet vaststellen voordat zij gehoor kan geven aan uw verzoek.

4.5 Recht om een klacht in te dienenAls u het niet eens bent met de manier waarop de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


5) Ontvangers van persoonsgegevens

5.1 Categorieën van ontvangers
Voor zover dit noodzakelijk is voor de hierna te omschrijven doeleinden delen wij uw persoonsgegevens met de volgende (categorieën van) ontvangers: Overheidsinstanties, rechtbanken, toezichthoudende autoriteiten, rechtshandhavingsinstanties of inlichtingendiensten, indien de Stichting een wettelijke verplichting heeft om persoonsgegevens te verstrekken;Accountants, juridische adviseurs en andere professionele dienstverleners die door de Stichting zijn ingeschakeld om redenen van compliance;Leveranciers van betaaldiensten (payment service providers) en IT-diensten die de Stichting gebruikt voor het sturen van de nieuwsbrief, het leveren van de diensten en/of het verwerken van donaties en betalingen.


6) Beveiliging persoonsgegevensDe Stichting zet zich in om de verwerking van uw persoonsgegevens te beveiligen, door relevante administratieve, technische en fysieke controles te handhaven die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of diefstal, evenals tegen ongeoorloofde toegang, risico van verlies, openbaarmaking, kopiëren, misbruik of wijziging.


7) Wijzigingen in deze Privacyverklaring
De Stichting behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie van de Privacyverklaring is beschikbaar via https://www.vriendenvanhetvossius.nl/privacyverklaring/